Algemene voorwaarden Lobbes zakelijk

Artikel 1 - Definities

1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • Lobbes: Lobbes Speelgoed B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen gevestigd te: Curiestraat 8, 6716 AR Ede, Nederland. KvK: 31042642. BTW-identificatienummer: NL8129.01.319.B01.

  • Afnemer: Ieder natuurlijk persoon/rechtspersoon met wie Lobbes een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Lobbes een aanbieding doet.

  • Overeenkomst: Iedere Overeenkomst die tussen Lobbes en de Afnemer tot stand komt. Elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)-handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

  • Voorwaarden: De Algemene voorwaarden van Lobbes.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 De voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen Lobbes en Afnemer.

2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

2.3 De toepasselijkheid van de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Afnemer is uitgesloten, tenzij Lobbes de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3 - Overeenkomsten

3.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Lobbes een bestelling heeft bevestigd of een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.

3.2 Alle opgegeven prijzen, maten, getallen, gewichten, afbeeldingen en/of andere aanduidingen worden met zorg vastgesteld maar binden Lobbes niet. Omdat Lobbes er niet voor in kan staan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, schrijffouten, typefouten, spelfouten, rekenfouten, etc. leveren geen vordering tot nakoming of schadeloosstelling op.

3.3 In geval de Overeenkomst tussen Lobbes en meerdere Afnemers wordt gesloten, dan zijn alle Afnemers hoofdelijk verbonden voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.4 Lobbes zal de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het ontvangen en verwerken van bestellingen.

Artikel 4 - Prijzen

4.1 Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn geheel vrijblijvend en binden Lobbes niet. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het opstellen geldende omstandigheden. Met het verschijnen van een nieuwe aanbieding vervallen alle voorgaande prijzen.

4.3 Lobbes heeft ook na het sluiten van de Overeenkomst, doch voor aflevering, het recht de verkoopprijzen te veranderen, indien de omstandigheden, waarop deze verkoopprijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, wisselkoersveranderingen en prijzen van grond- en hulpstoffen. In geval van een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, doch voor de aflevering, heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden.

4.4 De vermelde prijzen zijn inclusief btw. Eventuele vervoerskosten zijn derhalve niet inbegrepen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Lobbes draagt geen zorg voor vervoer, tenzij tussen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 - Aflevering

5.1 Aflevering geschiedt op het door de Afnemer opgegeven adres, tenzij anders is overeengekomen.

5.2 Lobbes is te allen tijde gerechtigd te leveren in gedeelten, welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.

5.3 De aflevertermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden en voor zover afhankelijk van prestaties van Afnemer dan wel derden (toeleveranciers), op de door de Afnemer dan wel derden (toeleveranciers) aan Lobbes verstrekte gegevens. De aflevertermijn zal door Lobbes zoveel mogelijk in acht worden genomen.

5.4 De aflevertermijn wordt nimmer beschouwd als fatale termijn. Bij overschrijding van de aflevertermijn heeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake en evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, of opschorting van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Tenzij er een overschrijding van de afleveringstermijn van drie maanden is zodat van de Afnemer niet in redelijkheid kan worden verlangd, dat het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand wordt gelaten, of ter zake zijn verplichtingen niet worden opgeschort. Slechts in dat geval is de Afnemer gerechtigd (het betreffende deel van) de Overeenkomst te ontbinden.

5.5 De aflevertermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, dan wel indien dit later is, op de dag van de ontvangst door Lobbes van de voor uitvoering van Overeenkomst noodzakelijke benodigdheden en/of op de dag dat een overeengekomen vooruitbetaling is ontvangen.

Artikel 6 - Risico

6.1 Bij aflevering op het door de Afnemer opgegeven adres gaat het risico voor de artikelen over op de Afnemer.

6.2 Indien de Afnemer de artikelen niet of niet tijdig afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Lobbes is in dat geval gerechtigd de artikelen voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en de kosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan deze derde.

6.3 Zolang Afnemer in gebreke blijft een of meerdere facturen na hun vervaldatum te betalen, mogen alle toekomstige leveringen worden opgeschort tot algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van Lobbes de bestellingen te annuleren en schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 - Betaling

7.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in euro’s te geschieden door storting of overmaking op de bankrekening zoals aangegeven op de factuur binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum. Bij gebreke waarvan Afnemer in verzuim is en vanaf dat moment zal de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening worden gebracht. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Lobbes op te schorten, uit welken hoofde dan ook.

7.2 Indien Afnemer in verzuim is zijn alle vorderingen van Lobbes op Afnemer, uit welken hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar.

7.3 Ingeval de betalingsverplichtingen uit welke hoofde dan ook niet nagekomen kunnen worden. Geschiedt de retourzending van de artikelen op kosten van de Afnemer.

7.4 Indien Afnemer niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald is Afnemer gehouden tot vergoeding van alle door Lobbes gemaakte administratieve en (buiten)gerechtelijke incassokosten. De (buiten)gerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een minimum van € 115,-- en onverminderd het recht van Lobbes om verdere (redelijke) kosten bij de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van de artikelen gaat, ondanks de feitelijke aflevering, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom en eventueel verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

8.2 Tot de eigendom van de artikelen op de Afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd de artikelen te vervreemden, te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren dan slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

8.3 Indien en zolang Lobbes eigenaar van de artikelen is, zal de Afnemer Lobbes onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de artikelen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de artikelen. Bovendien zal de Afnemer, op het eerste verzoek van Lobbes, mededelen waar de desbetreffende artikelen zich bevinden.

8.4 Bij beslag op (een deel van) de artikelen, (voorlopige) surseance van betaling, faillissement of schuldsanering in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen, zal de Afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Lobbes.

8.5 Indien en voor zover de Afnemer de overeengekomen prijs voor de geleverde artikelen niet heeft betaald, is de Afnemer, indien hij de door Lobbes geleverde artikelen aan een derde heeft geleverd, verplicht op het eerste verzoek alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Lobbes op alle vorderingen van de Afnemer op die derde uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van Lobbes uit hoofde van de Overeenkomst of de wet. Lobbes heeft in dat geval het recht tot keuze tussen openbaar of stil pandrecht.

8.6 De Afnemer dient alle redelijkerwijs te verwachten inspanningen te leveren om de eigendomsrechten van Lobbes veilig te stellen. Herkenningstekens op het product of de verpakking mogen niet verwijderd, beschadigd of onduidelijk gemaakt worden.

Artikel 9 - Garantie, klachten en retourneren

9.1 Afnemer dient bij levering en inontvangstneming van de geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.

9.2 Klachten ter zake van zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen - op straffe van verval van enige aanspraak ter zake - aanstonds, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na leveringsdatum, bij Lobbes te worden gemeld. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door Lobbes slechts in behandeling genomen indien zij binnen zeven (7) dagen nadat Afnemer in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, ter kennis van Lobbes zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt Afnemer geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden.

9.3 Indien Lobbes artikelen aan Afnemer levert die zij van haar toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. Lobbes is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Afnemer gehouden dan waarop zij ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken.

9.4 De garantie op artikelen houdt in dat artikelen, die materiaal- en/of constructiefouten vertonen, binnen de garantietermijn, naar keuze van Lobbes gratis worden gerepareerd, vervangen of dat de koopprijs van deze artikelen aan de Afnemer wordt gerestitueerd. De garantietermijn is afhankelijk van het artikel en wordt door Lobbes per artikel (soort) bepaald. Een aldus vervangen of teruggenomen artikel wordt (weer) eigendom van Lobbes en dient bij Lobbes te worden ingeleverd.

9.5 Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals bijvoorbeeld schades ontstaan tijdens transport door Afnemer.

9.6 Geen recht op garantie bestaat, indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lobbes enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel, dit naar het oordeel van Lobbes.

9.7 Geen recht op garantie bestaat op artikelen die per meter worden verkocht, gloeilampen, planten, personal computers, geluid-, beeld- en informatiedragers, artikelen welke op basis van hygiënische overwegingen niet meer kunnen worden verkocht, aan uiterste houdbaarheid gebonden artikelen, speciaal bestelde artikelen, opblaasbare artikelen en ballen.

9.8 Lobbes is niet gehouden gekochte artikelen te ruilen of retour te nemen indien het artikel, naar het oordeel van Lobbes, gebruikt of beschadigd is of enige verandering heeft ondergaan.

9.9 Lobbes is niet gehouden verkochte artikelen retour te nemen waarvan de aankoopdatum meer dan 12 maanden in het verleden ligt en artikelen waarvan de inkoopprijs lager is dan € 1,00, tenzij er sprake is van een structureel defect.

9.10 Indien de Afnemer een beroep doet op een door Lobbes gegeven garantie, dient de Afnemer, binnen veertien (14) dagen na ontvangst door Lobbes van het beroep op garantie, Lobbes in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken, naar keuze van Lobbes op de plaats waar het artikel zicht bevindt, of op het bedrijf van Lobbes bij gebreke waarvan de Afnemer geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedragingen of het nalaten van de Afnemer een verval van diens rechten op garantie niet, naar het oordeel van Lobbes, zou rechtvaardigen.

9.11 Indien Lobbes onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft doen herstellen, het desbetreffende artikel heeft vervangen, of de koopprijs heeft gerestitueerd, is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal Lobbes niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

9.12 Na het constateren van enig gebrek is Afnemer verplicht om na het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende artikelen onmiddellijk te doen staken en voorts om het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.

9.13 Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Afnemer geen rechten ontlenen.

9.14 Het herroepingsrecht vervalt voor producten welke volgens de specificaties van de Afnemer vervaardigd worden.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Lobbes is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Afnemer of derde, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

10.2 Lobbes is niet aansprakelijk voor transport van goederen, of gevolgen daarvan, door de Afnemer, ook niet als vervoer geschiedt met behulp van door Lobbes geleverd materiaal.

10.3 De aansprakelijkheidsuitsluiting in lid 1 en lid 2 blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld, bewuste roekeloosheid en ernstige verwijtbaarheid van Lobbes, of aansprakelijkheid voortvloeiende uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

10.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Lobbes, of aansprakelijkheid voortvloeit uit titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, zal Afnemer Lobbes vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de geleverde producten en zal hij Lobbes alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Lobbes lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

10.5 In het geval dat Lobbes toch jegens Afnemer aansprakelijk is voor schade, is de aansprakelijkheid voor die schade beperkt tot tweemaal het factuurbedrag van de factuur die tot de schade heeft geleid.

Artikel 11 - Overmacht

11.1 Indien Lobbes door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

11.2 Indien enige overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11.3 In geval van overmacht aan de zijde van Lobbes heeft de Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Lobbes als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

11.4 Onder overmacht wordt verstaan elke, van de wil en controle van Lobbes onafhankelijke, omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Lobbes kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook, maar niet uitsluitend, gerekend: staking, uitsluiting, brand, ongelukken, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door toeleveranciers van Lobbes, maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 12 - Webshop

12.1 Lobbes zal zich inspannen om een zo grootmogelijke beschikbaarheid te bieden van de webshop maar garandeert uitdrukkelijk niet dat permanent, 24 uur per dag, gebruik kan worden gemaakt van de webshop.

12.2 Lobbes behoudt het recht de Afnemer de toegang tot de website te blokkeren, indien de Afnemer de verplichting jegens Lobbes niet geheel nakomt, dan wel in strijd handelt met de geldende gebruikersvoorwaarden.

12.3 Lobbes behoudt zich het recht voor Afnemer de toegang tot de website te blokkeren indien Afnemer zijn bestelgedrag naar mening van Lobbes niet past bij de filosofie van de groothandel dan wel als Afnemer, naar mening van Lobbes, niet in de doelgroep (winkel, wederverkoper, grootverbruiker e.d.) van Lobbes past.

12.4 Het klantnummer, wachtwoord en de login van de Afnemer zijn bedrijfsgebonden. Het is Afnemer niet toegestaan derden, anders dan subgebruikers gebruik te laten maken van deze gegevens.

Artikel 13 - Rechts- en forumkeuze

13.1 Op alle Overeenkomsten tussen Lobbes en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (1980) is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 De Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen uit Overeenkomsten tussen Lobbes en Afnemer, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

13.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 - Wijziging voorwaarden

14.1 Lobbes behoudt zich het recht voor de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

14.2 De toepasselijke versie van de Voorwaarden is reeds die versie welke gelding had ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met Lobbes.

14.3 Het wordt Afnemer geadviseerd de Voorwaarden met enige regelmaat te controleren op wijzigingen.

14.4 De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.